top

Ofte stillede spørgsmål 

Vi har nedenfor listet en række af de mest almindelige spørgsmål om lyskilder, genanvendelse og miljø. Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte LWF's sekretariat.

Sp. Hvorfor er det kun sparepærer og lysstofrør samt LED, der skal afleveres, så materialerne kan blive genanvendt?

Svar: Sparepærer og lysstofrør indeholder udover glas og metal også en lille smule kviksølv, som skal indsamles, så det ikke havner i naturen i forbindelse med forbrænding. LED indeholder sjældne jordarter og elektronik. Det er ikke tilfældet for almindelig glødetrådspærer, og da mængden af glas og metal er så lille, kan det ikke svare sig at genanvende materialerne ud fra en miljømæssig vinkel. LED skal afleveres i det samme materiel som de kviksølvholdige lyskilder.

Sp. Hvor skal man aflevere sin glødetråds- og halogenpærer?

Svar: Da materialerne fra glødetråds- og halogenpærer ikke genanvendes, skal disse brugte pærer bortskaffes med dagrenovationen. Det er en god ide at lægge pærerne i en æske eller andet, så de ikke går i stykker og dermed er til fare for renovationspersonalet.

Sp: Er det farligt med kviksølv i sparepærer og lysstofrør?

Svar: Nej, det er ikke farligt, at der er kviksølv i pærer eller lysstofrør, så længe man sikrer, at de returneres korrekt – dvs på genbrugspladsen eller i specielle indsamlingscontainere. På den måde kan materialerne genanvendes, og kviksølvet bliver behandlet korrekt og ender ikke naturen sammen med slagger efter forbrænding.

Sp: Er det bedre at bruge glødetrådspærer end sparepærer og på den måde undgå kviksølv?

Svar: Nej, man mindsker faktisk udslippet af kviksølv ved at bruge sparepærer. I Danmark produceres en stor del af vores elektricitet ved hjælp af kul, som også indeholder små mængder kviksølv. Dette kviksølv udledes i naturen med den røg el-kraftværket udvikler. Sparepærer bruger mindre elektricitet, og derfor er kviksølvudledningen mindre, når du bruger sparepærer. Når du også afleverer sparepæren eller lysstofrøret det rigtige sted – fx på genbrugspladsen – sikrer du i endnu højere grad, at kviksølv ikke ender i naturen. 

Sp: Hvad sker der med de indsamlede pærer/lysstofrør?

Svar: Når pærerne/rørene er blevet indsamlet på indsamlingssteder i hele Danmark bliver de knust og videresendt til det genbrugsanlæg LWF har kontrakt med. For at sikre en fair og lige behandling, har LWF anvendt en åben udbudsprocedure for at finde den mest økonomiske og miljørigtige samarbejdspartner (dvs. udbuddet er udsendt, potentielle leverandører har indsendt deres forslag og når en endelig afgørelse er truffet er der udarbejdet en SLA).

På en regelmæssig basis bliver genbrugsaktiviteterne overvåget baseret på forudbestemte evalueringskriterier, producentens ydeevne og nøgle indikatorer. Resultaterne af disse evalueringer er meddelt til og drøftet med de kontraktuelle genbrugsvirksomheder. Hvis det er nødvendigt er korrigerende handlinger defineret og bliver fulgt op.

Sp: Hvordan finder genanvendelse sted?

Svar: Grundlæggende findes der to typer af teknikker, der anvendes til genanvendelse af lysstofrør, der henhører under anvendelsesområdet for WEEE-direktivet. En teknik, som er kendt som "end cut", anvendes til lysstofrør, hvor begge ender af lysstofrøret bliver fjernet, før materialerne bliver adskilt og forarbejdes til høje renhedsprodukter. Den anden metode er kendt som "knusning", der anvendes på alle typer af WEEE lyskilder. Knuseren knuser hele produktet, hvorefter de forskellige bestanddele adskilles og behandles. LWF benytter sig af den sidst nævnte metode. Sp: Hvordan anvender man de genvundne råvarer?Svar: Generelt kan de genvundne materialer anvendes i forskellige type fraktioner. Nedenstående tabel giver et overblik over alle væsentlige fraktioner hvor affald fra sparepærer/lysstofrør nyttiggøres og deres potentielle kontaktkanaler (dvs. kunder). 

Materialer

Glas

Kunder

Lyskildeindustrien

Glas-industrien

Glasbyggesten/beton.

Materialer

Metal

Aluminium

Messing

Lyspulver, glas-pulver

Kviksølvholdig eller kviksølvfri

Kunder

Lyskildeindustrien

Kontrolleret bortskaffelse

Metalindustrien

Materialer

Kviksølv efter destillation

Kunder

Deponi

Så længe det er tilladt, og for nogle produkter er det ikke teknisk muligt at undgå det, at producere produkter med kviksølv mener LWF, at det er bedre at genanvende kviksølvet frem for, at der skal brydes nyt kviksølv. Årsagen til dette er at ved genbrug er miljøbelastningen og transportarbejdet mindre end ved brydning af nyt kviksølv.

Sp: Kan pærer/lysstofrør genbruges i stedet for genanvendes?

Svar: Hele pærer/lysstofrør kan ikke genbruges, når de engang ikke virker mere - ej heller som en del af en lys-enhed. Kun fraktioner af den brugte lyskilde kan være nyttige ved integration i nye typer af apparater. Efter indsamling bliver lyskilderne transporteret til genvindingsanlæg, hvor de behandles.

Sp: Hvordan kan jeg vide, om et produkt jeg ønsker at afhænde, betragtes som WEEE, der skal indsamles særskilt?

Svar: Langt den mest bekvemme måde at genkende WEEE-produkter på er tilstedeværelsen af en overstreget affaldsspand på hjul – et symbol på produktet eller på emballagen, brugsanvisningen eller produktgarantien. Dette symbol viser, at WEEE produkter skal indsamles særskilt. Denne mærkning forekommer kun på WEEE-produkter, der bringes på markedet efter 13. august 2005. Mærkningen har som eneste formål at informere indehavere af disse produkter, at de skal bortskaffe affaldet ved særskilt indsamling (se din lokale kommunes anvisning på dette). Symbolet identificerer ikke, skaber ikke eller bekræfter ikke en finansiel forpligtelse på vegne af producenten af dette produkt.

Historiske WEEE-produkter, der er markedsført før 13. august 2005, er imidlertid ikke omfattet af denne mærkning. Generelt kan man sige, at hvis et produkt, du råder over, er af samme karakter som et nyt produkt, der er WEEE mærket, skal dit gamle produkt bortskaffes særskilt.

Sp: Hvordan er aktiviteterne i LWF finansieret?

Svar: De operationelle aktiviteter er finansieret af miljøbidraget betalt af de producenter, som har tilsluttet sig LWF, for at opfylde det ansvar, der følger af loven. Dvs. i henhold til vores nationale lovgivning om WEEE - Elskrotbekendtgørelsen, bør producenterne sørge for udvikling, organisation, ledelse og finansiering af omkostningerne i forbindelse med håndtering af WEEE. Det månedlige beløb, som modtages er antallet af lyskilder, der sælges af alle deltagere, ganget med miljøbidraget fastsat af LWF. En del af denne indkomst kan blive refunderet i tilfælde af eksport af lyskilder, som LWF ikke er nødt til at organisere og finansiere indsamling og genanvendelsesaktiviteter af.

Sp: Skal sparepærer/lysstofrør være mærket med et bestemt WEEE-symbol?

Svar: Ja – sparepærerne/lysstofrørene produceret efter den 9. december 2009 skal være mærket med en overstreget affaldsspand på hjul på selve produktet. Til produkter produceret før den 9. december er der kun krav om, at emballagen skal være mærket.

Relaterede dokumenter:
© 2021 Lyskildebranchens WEEE Forening.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
//RTEAM LINK START Designed by RTEAM //RTEAM LINK END